Clàusula Protecció de Dades:

S’informa al candidat que les seves dades personals recollides mitjançant aquest formulari (inclòs, en cas que vostè ho enviï voluntàriament, el seu curriculum vitae), seran inclosos en els fitxers responsabilitat de MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P. amb CIF B66861824 y domicili en c/ Balmes, 171, 3º 1ª, 08006 Barcelona (en endavant, “MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC”), sent per tant aquesta entitat la responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè autoritza expressament a MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre i donar seguiment a la seva sol·licitud a través d’aquest lloc web http://www.marfa-badaroux.com i formar part dels processos de selecció i contractació d’advocats de MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, analitzant les seves competències i aptituds i valorant la seva candidatura per treballar en el nostre despatx, ja sigui en processos de selecció existents en el moment de presentar la seva sol·licitud o en futurs processos de selecció.

La base legal per al tractament de les dades personals del candidat és el seu consentiment i l’interès legítim basat en el seu interès en presentar la candidatura.

Les seves dades personals seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides en els nostres fitxers i no es conservaran durant un període superior a 3 anys des de que finalitza el procés de selecció que es tracti, als efectes de poder gestionar possibles processos futurs en MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Les seves dades personals no seran cedides a tercers.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P., c/ Balmes, 171, 3º 1ª, 08006 Barcelona, o enviant un correu electrònic a info@marfa-badaroux.com, en ambdós cassos juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l’assumpte: “Protecció de dades”.

Així mateix, si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, l’informem que vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).