Serveis

Dret
administratiu

Assessorem els nostres clients en la pluralitat de disciplines que comprèn el Dret administratiu. El nostre assessorament s’adreça tant a particulars i empreses, com a entitats del Sector Públic.

Assessorament rigorós i de proximitat en una de les àrees del Dret més complexes

Orientem els nostres clients en les diferents fases del procediment administratiu, assumint la direcció lletrada de la seva defensa davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Oferim el millor acompanyament durant la tramitació dels procediments administratius i/o contenciosos administratius, preparant tots els escrits encaminats a la satisfacció de les pretensions dels nostres clients, dissenyant i analitzant la millor estratègia a seguir per tal d’arribar a un resultat satisfactori.


Amb caràcter general, el nostre assessorament inclou:

 • Assessorament integral durant la tramitació de qualsevol tipus de procediment administratiu, així com la confecció i revisió dels diferents escrits a presentar.
 • Confecció i revisió dels diferents escrits a presentar durant un procediment contenciós administratiu (assumpció de la direcció lletrada).
 • Sol·licitud i oposició a mesures cautelars.

Dins el Dret administratiu també oferim solucions en:

Assessorem els nostres clients del sector públic en la preparació de tots els documents que comprèn l’expedient de contractació i també els assessorem durant la tramitació de tot el procediment de licitació.

Als nostres clients del sector privat, els prestem un assessorament que comprèn tant la preparació de la documentació per a participar en els procediments de concurrència pública, com la possible oposició o impugnació de tot tipus d’actes administratius que emanin dels òrgans de contractació.

En aquesta àrea, el nostre assessorament inclou:

 • Informes jurídics.
 • Assessorament durant els diferents procediments de contractació pública, així com la confecció i revisió dels diferents documents que comprèn l’expedient.
 • Assessorament en relació amb l’elecció del procediment de contractació més adequat.
 • Supervisió del procediment de contractació pública.
 • Assessorament en els processos de municipalització de serveis públics.
 • Assessorament en els processos de liquidació de contractes públics.
 • Preparació i assessorament en matèria d’encàrrecs a mitjans propis.
 • Preparació i assessorament en matèria de convenis administratius.

Tenim una àmplia experiència d’èxit a assessorar entitats del sector públic en matèries relacionades amb la responsabilitat comptable i la regulació pressupostària.

Aquesta experiència abasta la realització d’informes jurídics, l’assessorament als òrgans de govern de les entitats integrants del sector públic per al millor compliment del marc normatiu aplicable, la preparació d’escrits d’al·legacions i procediments davant del Tribunal de Comptes, entre d’altres.

El nostre assessorament inclou:

 • Informes jurídics.
 • Assessorament als òrgans de govern de les entitats que integren el sector públic per al millor compliment del marc normatiu aplicable.
 • Preparació d’escrits d’al·legacions.
 • Procediments davant el Tribunal de Comptes.

La nostra dilatada experiència en Dret administratiu abasta també les matèries següents:

 • Subvencions (redacció de bases i convocatòries, tramitació de procediments de concessió, escrits d’al·legacions i recursos administratius).
 • Reestructuració del sector públic.
 • Funció pública.
 • Gestió del patrimoni públic.
 • Transparència.
 • Redacció d’avantprojectes normatius.