Serveis

Dret
urbanístic

Assessorem els nostres clients en una disciplina del Dret administratiu -com és el dret urbanístic- que destaca per la seva notable complexitat tècnica.

Unim assessorament jurídic, visió estratègica i realitat econòmica

El despatx compta amb experiència consolidada en els diferents procediments i actuacions relacionats amb planejament urbanístic, gestió urbanística, edificació i ús del sòl, així com en procediments d’expropiació.


L’assessorament i intervenció del despatx en matèria urbanística és molt ampli, això d’acord amb la gran quantitat d’actuacions previstes a la normativa aplicable, incloent-hi les accions següents:

 • Assessorament, confecció, revisió i redacció d’instruments de planejament urbanístic d’iniciativa pública i privada. Seguiment fins a la seva tramitació.
 • Preparació d’escrits d’al·legacions i recursos en via administrativa contra les disposicions del planejament.
 • Formulació de reclamacions de responsabilitat patrimonial derivada del planejament.
 • Assessorament en la redacció i negociació de convenis urbanístics.
 • Direcció lletrada davant la jurisdicció contenciosa administrativa enfront de l’aprovació d’instruments de planejament general i de desenvolupament.
 • Informes sobre l’ordenació del territori i l’aprofitament urbanístic.
 • Auditories urbanístiques.
 • Responsabilitat per lesió patrimonial derivada del planejament.
 • Redacció de projectes de reparcel·lació.
 • Assessorament en l’execució del planejament en els diferents sistemes d’execució urbanística.
 • Assessorament i gestió d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Junta de Compensació, Entitat Urbanística de Conservació, Associació Administrativa de Cooperació).
 • Assessorament durant les negociacions amb l’Administració durant procediments urbanístics.
 • Preparació de documentació i sol·licituds d’autoritzacions i llicències.
 • Direcció lletrada dels processos d’impugnació d’autoritzacions i llicències.
 • Assistència i guia en processos de restauració de la legalitat urbanística, disciplina urbanística i procediments sancionadors derivats d’actuacions urbanístiques.

Dins el Dret administratiu també oferim solucions en:

Oferim assessorament integral en totes les fases dels diferents procediments legalment previstos, davant els diferents òrgans i per a qualsevol de les incidències que es puguin produir.


Entre d’altres, destaquen les intervencions següents:

 • Assessorament en la determinació de la valoració dels béns i drets afectats en procediments d’expropiació.
 • Assessorament, seguiment i guia en els diferents procediments d’expropiació.
 • Intervenció i direcció lletrada per a la fixació del preu just en els diferents procediments davant els jurats d’expropiació.
 • Negociació i redacció d’acords d’expropiació.
 • Sol·licituds d’expropiació de béns.
 • Direcció lletrada davant la jurisdicció contenciosa administrativa en els recursos judicials contra els acords de fixació del preu just.
 • Impugnació d’actuacions administratives per la via de fet.
 • Assessorament legal en matèria de dret de reallotjament.