RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P.

NIF:B66861824
Domicili social: Balmes, 171, 3º 1ª, 08006 – Barcelona

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 45594, Foli 30, Full B-493033, Inscripció 1

Correu electrònic: info@marfa-badaroux.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Marfà Badaroux, Derecho Público, S.L.P. (en adelante, “MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC”), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web http://www.marfa-badaroux.com  (en endavant, el “Lloc Web”).

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en cadascun dels formularis a través dels quals vostè voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS

L’informem que les dades personals que vostè voluntàriament ens pugui facilitar mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis del Lloc Web, seran tractades amb confidencialitat per MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, i seran dedicades exclusivament a les finalitats que s’indiquin en la Política de Privacitat inclosa en el corresponent formulari del Lloc Web, expressa i prèviament acceptada per vostè.

En funció de les sol·licituds dels usuaris, les dades personals recollides seran tractades per MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC únicament per a les següents finalitats:

  • Enviament de comunicacions i noticies relatives als nostres serveis per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o similar, tret que vostè ens manifesti el contrari marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.
  • Gestió de las sol·licituds de contacte amb MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO a través dels canals disposats per a això.
  • Notificació de canvis importants de la política de privacitat, de l’avís legal o de la política de cookies.
  • Enviament d’ofertes de treball per treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del CV i/o la tramitació dels processos de selecció.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerciti el seu dret d’oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

DESTINATARIS A QUI ES PODRAN COMUNICAR LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals seran posades a la disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma i d’eventuals tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei. Els proveïdors subcontractats compliran a tot moment amb les condicions establertes en l’RGPD.

L’acceptació de la present Política de Privacitat implica que vostè accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats abans esmentades.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Com usuari-interessat, vostè pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, dirigint-se per escrit a MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P., c/ Balmes, 171, 3º 1ª, 08006 Barcelona, o enviant un correu electrònic a info@marfa-badaroux.com, en ambdós cassos juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l’assumpte: “Protecció de dades”.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: permet a l’interessat limitar el tractament de les seves dades personals i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: és el dret que té l’interessat perquè se li facilitin les dades que són objecte de tractament en un format estructurat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Com usuari, vostè té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC obté la informació de les seves dades personals mitjançant els diferents formularis de subscripció del Lloc Web.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC obté la informació mínima i indispensable en relació a les finalitats -voluntàriament acceptades per vostè- per a les quals seran tractades les seves dades personals.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. MARFÀ BADAROUX DRET PÚBIC ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades.

Vostè garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que es plenament capaç.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del Lloc Web.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, li proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-li un correu electrònic.

Data de la última actualització d’aquesta Política de Privacitat: 1 de juny de 2020.