Servicios

Regulacion del sector
de les telecomunicacions

Assessorem els operadors de comunicacions electròniques -ja siguin amb poder significatiu de mercat o sense-, comercialitzadors i distribuïdors, així com les diferents administracions públiques en la seva relació amb els operadors de comunicacions electròniques.

Un assessorament exigent centrat en la normativa del sector de les comunicacions electròniques

Oferim als nostres clients un assessorament centrat tant en la normativa de comunicacions electròniques, com en les diferents ofertes de referència, així com també en l’obtenció dels serveis que regulen.

Prestem un assessorament integral en la preparació d’escrits durant la tramitació de tot el procediment administratiu davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, inclosos els conflictes entre operadors de comunicacions electròniques.


Entre d’altres matèries, el nostre assessorament en aquesta àrea inclou:

  • Tramitació de la inscripció en el Registre d’operadors de comunicacions electròniques.
  • Sol·licituds de numeració fixa i mòbil.
  • Supervisió de processos de portabilitat fixa i mòbil per adequar-los a les especificacions tècniques aprovades per la CNMC.
  • Assessorament en matèria d’ofertes de referència majoristes i l’obtenció de serveis regulats.
  • Accés a xarxes i recursos associats i interconnexió.
  • Assessorament i tramitació de procediments de conflicte d’operadors de comunicacions electròniques.
  • Recursos administratius i contenciosos administratius contra decisions de la CNMC.
  • Assessorament de competència en matèria de telecomunicacions.
  • Assessorament en matèria de contractes majoristes.